Truqui'ns: 932 010 521

Política de Privacitat

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable de les Dades

Nom :                   ASEDESA, S.A. Correduría de Seguros

NIF:                      A-58104282    

Direcció:               Travessera de Gràcia, 15 2º 4ª   08021-Barcelona

Telèfon:                 93 201 05 21

Mail:                      asedesa@asedesa.es

 

Delegat de Protecció de Dades

Nom:                    TKM Consultores, S.L.

NIF:                       B-60911435

Direcció:               Casanova, 148 Esc. 1ª   Entl. 3ª  08036-Barcelona

Telèfon:                 93 451 13 42

Mail:                      informatica@tkmservicios.com

 

Finalitat

Les dades proporcionades per vostè, seran utilitzades per tal de:

 

Gestionar les seves assegurances

-           Confeccionar-li ofertes d'assegurances personalitzades i adaptades a les seves necessitats.

-           Gestionar els seus contractes d'assegurances incloent-hi, si així s'acorda, la gestió del cobrament de les primes.

-           Proporcionar-li el servei de gestió de sinistres. .

-           Proposar-li modificacions en els seus contractes, que puguin ser del seu interès.

 

Promocionar els nostres serveis

-           Proporcionar-li informació de  nous productes i serveis.

 

Elaborarem perfils comercials en base a la informació facilitada, per tal d'ajustar els serveis i ofertes, no adoptant-se mai decisions automatitzades en base als perfils.

 

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i després de la seva finalització fins que es sol·liciti la cancel·lació de les seves dades, a fi de remetre-li ofertes que puguin ser del seu interès i reprendre la relació professional.

 

Legitimació

Les dades de que disposem són les necessàries per a dur l'efectiva intermediació dels contractes d'assegurances que ha contractat amb una o més Asseguradores a través de la nostra Corredoria, tenint per la nostra part la consideració de Responsables de les Dades, de conformitat amb el  que preveu la Llei 26/2006 de 17 de juliol de Mediació en Assegurances.

 

Destinataris

Les seves dades seran comunicades a les Entitats Asseguradores destinatàries dels contractes, així com a altres Asseguradores en cas de sinistre, i sempre que vostè ho autoritzi i amb el límit de les dades afectades pel sinistre.

 

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la Corredoria estan tractant dades personals que li concerneixin, o no.    Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.  En aquest cas, únicament les conservarem per a la defensa dels seus interessos en la gestió dels contractes d'assegurances intermediats pel Responsable del fitxer.

 

També en determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.   En aquest cas, la nostra Corredoria deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.  

 

Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació.

 

Si no desitja rebre comunicacions promocionals de la nostra empresa per algun o tots els mitjans de comunicació, pot comunicar el seu desig d'oposar-se a la finalitat de promoció dels nostres productes i serveis, el que no anirà en detriment de mantenir la finalitat de gestionar els contractes d'assegurances intermediades pel Responsable del fitxer.

 

Vostè pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Corredor o Entitat Asseguradora, si així ho estima convenient.

 

En l'exercici dels drets precedents, pot dirigir-se per mail a  asedesa@asedesa.es

o a les nostres oficines, situades a la Travessera de Gràcia, 15 2º 4ª  08021-Barcelona, aportant sempre una còpia del seu DNI.  La resposta a l'exercici dels seus drets, s'enviarà al domicili que figura en els contractes d'assegurances subscrits amb la nostra Corredoria.

 

En cas que no atenguem a l'exercici de drets expressats en aquest apartat, vostè està facultat per a acudir al nostre Delegat de Protecció de Dades, qui vetllarà pels seus interessos, o presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades.   Vostè disposa de tota la informació a efectes d'aquesta reclamació a la pàgina  www.agpd.es

 

Procedència de les dades

Les dades de què disposem són les que ens van ser proporcionades en el moment de la contractació de les pòlisses o petició de les tarificacions, així com les dades derivades de les gestions del contracte, com les renovacions de pòlises, o sinistres esdevinguts durant la vigència del contracte.

 

De vegades, les dades bàsiques per a la tarificació d'un risc han pogut ser proporcionades per un col·lectiu, prèvia autorització dels seus membres.    En aquests casos, les dades només s'utilitzaran d'acord amb les indicacions dels representants del col·lectiu, i seran eliminades, si així ho requereixen els acords amb el col·lectiu, excepte per a aquells titulars de dades, per als quals es mitjancen contractes d'assegurances.    En aquest cas, els drets es regeixen per l'apartat anterior. 

 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat