Truqui'ns: 932 010 521

Caució

L'assegurança de Caució té per objectiu garantir el compliment de les obligacions contractuals assumides per qualsevol empresa (persones físiques i jurídiques).

En conseqüència,  substitueix als tradicionals avals bancaris, alliberant per tant els riscos contrets amb les entitats financeres.

La Caució evita, a un cost reduït, la immovilització de recursos financers que solen realitzar les entitats bancàries, limitant, per tant, el marge creditici.

Quina activitat pot precisar de la Caució ?

Tota aquella empresa que tingui activitats amb l’exterior, i vingui obligada a presentar garanties duaneres i, sobre tot, aquelles empreses  que per  la seva activitat econòmica treballin habitualment amb les Administracions  (central, autonòmica, local, etc).

Modalitats

 • Licitació i execució de contractes públics (obres, subministraments, serveis, provisions, etc.)
 • Garanties davant la duana.
 • Garantia d’execució de contractes.
 • Fiançament de quantitats a compte per a la compra de vivendes.
 • Autoritzacions administratives per el desenvolupament d’activitats econòmiques.
 • Garanties davant l’Administració.

Mercat assegurador

 • Cia. Española de Seguros de Crédito y Caución, S.A.
 • Cia. Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A.
 • Mapfre Caución y Crédito, S.A.
 • Generali
 • Milenium
 • Hcc
 • Asefa
 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat