Truqui'ns: 932 010 521

Embarcacions d'Esbarjo

Navegui amb total tranquilitat i cobreixi els danys materials i personals que pugui causar a tercers i ports e instal.lacions marítimes per l'ús de la seva embarcació d'esbarjo. Recordi que estan obligades a disposar d'aquesta assegurança totes les embarcacions propulsades a motor (fins i tot motos aquàtiques), les que no sent de motor tinguin més de 6 metres d'eslora i, també, embarcacions estrangeres que naveguin per aigües espanyoles.

Asseguri les seves embarcacions a vela (en funció de l'eslora), embarcacions de motor i motos d'aigua (d'acord amb la potència del motor) i altres embarcacions mitjançant l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil d'embarcacions d'esbarjo, o inclou els danys propis que puguin partir la seva embarcació:

  • pèrdua total o abandonament de l'embarcació
  • pèrdua total constructiva
  • despeses de salvament
  • avaría paricular 
  • despeses d'assistència
  • remoció de restes
  • robatori
  • reemborsament de despeses
  • assistència en viatge
  • riscos extraordinaris

No deixi caps per lligar.

 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat