Truqui'ns: 932 010 521

Tot Risc Construcció i Montatge

Cobreix els danys materials que pateixin obres d'arquitectura i d'enginyeria civil durant la seva construcció:

 1. de muntatge, des que les diverses peces i elements arriben al seu punt de destinació, fins que, un cop muntats, instal.lats i provats es troben en condicions de funcionar amb normalitat.
 2. de construcció si l'element constructiu principal és el ciment.

Assegurança Tot Risc Construcció

Asseguri la pròpia obra o construcció juntament amb:

 • Equip de construcció (bastides, casetes d'obra, eines, etc.)
 • Maquinària de construcció (grues, excavadores, compressors, etc.)
 • Efectes personals d'empleats i obrers
 • Despeses de desenrunament
 • Hores extraordinàries i enviaments urgent en cas de sinistre
 • Danys a béns preexistents
 • Responsabilitat civil de contractistes, promotors i propietaris d'obres.

Assegurança Tot Risc Muntatge

Asseguri la maquinària o instal.lació que ha de ser muntada mitjançant una fórmula tot risc que garanteixi la cobertura davant tot allò que no estigui expressament exclòs com:

 • Caiguda de parts de l'objecte muntat
 • Incendi, llamp i explosió
 • Despreniment de terra i roques
 • Robatori dels elements a muntar
 • Fenòmens elèctrics
 • Riscos extraordinaris
 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat