Truqui'ns: 932 010 521

Responsabilitat Civil Consellers i Directius

Protegeixi la seva gestió com a administrador i directiu en les seves vessants mercantil, laboral, penal i administrativa quan aquesta generi reclamacions per:

  1. responsabilitat davant la societat
  2. responsabilitat davant els accionistes
  3. responsabilitat davant de tercers

Tots els membres del consell d'administració responen personalment i solidàriament enfront de les reclamacions que es presenten, de manera que una assegurança de responsabilitat civil que faci front a les reclamacions durant la seva gestió es conforma com la principal eina de seguretat patrimonial per a tots ells. Aquestes pòlisses acostumen a incloure la defensa jurídica i les fiances que haurien de dipositar-se.

Coneixem el mercat assegurador de D&O i li ajudarem a omplir les exigències de selecció de totes les entitats asseguradores especialitzades.

 
Qui Som
Compromís Asedesa
Serveis
Companyies Asseguradores
Assegurances Empresa
Assegurança de Crèdit
Caució
Pèrdues d'Explotació
Danys Materials
Transport de Mercaderies
Flota de Vehicles
Ordinadors i Instal·lacions Electròniques
Avaria de Maquinària
Tot Risc Construcció i Montatge
Garantia Decennal de Danys a l'Edificació
Responsabilitat Civil General
Responsabilitat Civil Professional
Responsabilitat Civil Consellers i Directius
Exteriorització de Compromisos per Pensions
Assegurances Personals
Salut
Plans de Pensions
Vida
Accidents
Llar
Comerç i Oficines
Comunitat de Propietaris
Automòbil i Motocicleta
Embarcacions d'Esbarjo
Assegurances Col·lectives
Col·lectius de Vida i Accidents
Col·lectius d'Assistència Sanitària
Assegurances Art
Links
© Asedesa, S.A. - Correduría de Seguros   •  Política de Privacitat  •  Avís Legal  •  Política de Qualitat